Prawo Budowlane 2010 dla architekta

Terminem prawo budowlane w potocznym rozumieniu nazywamy ustawę - Prawo Budowlane. W praktyce jest to nie tylko ta ustawa, ale również jej akty wykonawcze tzw. rozporządzenia.
Najważniejsze z nich to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego czy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Często wraz z Prawem budowlanym blisko funkcjonuje ustawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Architekt oświadczając w projekcie budowlanym o wykonaniu go zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawa budowlanego, zapewnia o wykonaniu go zgodnie z tymi wszystkimi ustawami i rozporządzeniami.

Dla architekta najważniejszymi dokumentami są:

- Ustawa Prawo budowlane, która stanowi zbiór przepisów prawnych regulujących i normujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Ustawa ta reguluje także sprawy związane z:

* ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,
* miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę.
* oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
* prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
* prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
* postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

oraz

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (...) jest jednym z najistotniejszych aktów wykonawczych Prawa budowlanego. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę

Źródło:

* Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane.
* Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie .
-- Stopka
arch. Michał Pierzchalski
redaktor Architektura.info
Artykuł pochodzi z serwisu artykuly.com.pl - Twojego źródła artykułów do przedruku. Pin It Now!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz