Audyt energetyczny – kto może go wykonać?


Audyt energetycznyAudyt energetyczny może być wystawiony jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Podstawą jest uzyskanie wykształcenia wyższego, a następnie ukończenie studiów podyplomowych na kierunku architektura, budownictwo, inżyniera środowiska lub energetyka. Osoba starającą się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania audytu energetycznego nie może być karana oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ostatnim etapem jest odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o licencję audytora energetycznego oraz zdanie egzaminu przed właściwym ministerstwem do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Sposób przeprowadzenia szkolenia i zakres egzaminu oraz wysokość opłat za egzamin i szkolenie określa właściwy minister.

Szkolenie powinno składać się z 50 godzin wykładów oraz 8 godzin ćwiczeń, natomiast egzamin składa się z dwóch części, pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna trwa 120 min i składa się z 80 pytań natomiast druga część praktyczna trwa 180 min i polega na samodzielnym sporządzeniu świadectwa energetycznego i oceną poprawności jego wykonania.

Uwzględnia w szczególności zgodność z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu powoduje wpisanie do rejestru prowadzonego przez właściwe ministerstwo. Po tym możemy już przeprowadzić audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje na temat wyznaczonych cen za szkolenia oraz egzamin oraz zakres materiału na szkoleniu jest zapisany w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) Pin It Now!

1 komentarz :

Prześlij komentarz